Szent Anna katolikus templom

A Szent Anna Katolikus Templom műemlék jellegű épület, 1810-ban épült, késő barokk, klasszicizáló stílusban. Parókia – Széchenyi u. 2. 1910-ben épült. Az épület a volt nemesek háza helyén áll.

A török idők alatt kihalt községbe idegenből, főleg Hevesből telepí­tettek be katolikus hiten lévő jobbágyokat. Ezek letelepedését a gróf Haller és Hunyadi család szorgalmazta. Majd később ennek a családnak egyik későbbi leszármazottja adott hathatós támogatást a század végén meg­alakult katolikus egyház számára templomépítéshez. A katolikus egyház 1793-ban alakul újjá.

„…sze­münk előtt hordozván Földesúri jussunkat és a nagy Istenhez tartozó buzgóságunkat, ezen levelünk által rendeljük, hogy itt Déva-Ványa vá­rosunkban katholikus plébánosunk behozattasson kinek subsistentiájára és lakására a közönséges földből engedünk egy egész 28 hold földből álló questiót, a kántornak kétannyit, a harangozónak pedig egynegyed részt,
úgy hasonlóképpen a kaszálókból annak idejében bévett szokás szerint 1 urbáriális saectió után kimutatandó szinte annyi részt mint szántóföldnél kántornak is harangozónak is, amint hogy mind ezek etgapresentem ratificationem nostram már az elmúlt Holnapban, egy némely földesuraságok jelenlétében ki vannak mutatva. Ú gy mint az által, hogy ebbéli ren­delésünk és ajánlatunk semmiképpen más végre, vagy akármelyik pénzre el ne vétessenek, hanem egyedül a fent írt Plébános, Kántor és Harangozó által usuáltasson (… )

Költ Kő-telken die 30 mensis Novembris 1790. Halassy Márton m. p. L . S., báró Orczy József m. p. L . S. Sághy M ihály L . S. Petrovay József, báró Hunyadiné született Hallerkői báró Haller Erzsébet Asszony. Eő Nagy­ sága fiscálisa Butik János m. p. L . S. – Magam is ezen szentszándékot helyben hagyom, báró Hunyadi Erzsébet született báró Haller özvegye m. p. L . S .”